Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Kildebakkens overordnede mål

 

Indskolingen:

I indskolingen prioriterer vi, at børnene bliver trygge ved at være i skolen. Børnene vænnes til at samvær og aktiviteter i vidt omfang er planlagte, voksenstyrede, overskuelige og strukturerede. Der arbejdes med:

 

  • At udvikle børnenes leg og fantasi
  • At styrke børnenes kommunikative færdigheder og på at udvikle deres sprogforståelse og udtryksformer.
  • At give børnene konkrete oplevelser med natur og naturfaglige fænomener.
  • At børnene rent praktisk får mulighed for at bearbejde forskellige materialer
  • At børnene får musiske oplevelser og selv får mulighed for at udfolde sig på forskellige måder.
  • At børnenes grov- og finmotorik styrkes gennem aktiv bevægelse.
  • At børnene lærer at indgå i samspil med andre og træffe valg mellem flere muligheder.
  • At børnenes opmærksomhed, koncentration og evne til fordybelse udvikles

 

Mellemgruppen:

I mellemgruppen prioriterer vi, at børnene udvikler faglige færdigheder. I strukturerede rammer understøttes børnene i selvstændighedsprocessen.  Børnene udvikler evnen til at tage ansvar for egne handlinger og vise empati. At de udvikler sprog og begreber på en måde, så de bliver i stand til at forholde sig til omverdenen.

 

I de humanistiske fag udvikles sprog- og læsefærdigheder.

Der arbejdes på, at børnene får viden, kundskaber og færdigheder indenfor de naturfaglige fag.

I de musiske fag får børnene redskaber og træning i at udtrykke sig med sang/musik, billedkunst og drama.

I de praktiske fag lærer børnene at anvende redskaber, metoder og kulturteknikker, således, at de selvstændigt fremstiller et produkt eller dele af et produkt.

I bevægelsesfagene øver børnene sig i at udvikle fysiske færdigheder. De trænes i at indordne sig efter regler i f.eks. leg/spil og i trafikken.

 

Ungdomsgruppen:

I ungdomsgruppen prioriterer vi, at eleverne/de unge forberedes til ungdoms- og voksenlivet. Eleverne bibringes forståelse for og viden om samfundet.  Eleverne lærer at anvende viden om egne forventninger og forudsætninger. Eleverne får kendskab til relevante erhvervsmuligheder. Der arbejdes på, at de udvikler fællesskabsfølelse og gruppeidentitet. Eleverne trænes i at indgå i demokratiske processer. Der støttes op om, at eleverne udvikler fritidsinteresser. Eleverne gøres bevidste om, hvilke signaler de udsender.

 

I de humanistiske fag arbejdes der på at videreudvikle de faglige kompetencer. Der lægges vægt på, at eleverne lærer at anvende de kompetencer de har erhvervet.

I de naturfaglige fag styrkes og udvikles viden og færdigheder ved, at eleverne trænes i, at omsætte deres viden til praktiske handlinger i det omkringliggende samfund.

Eleverne stimuleres til at udvikle og udvide musiske interesser og oplevelser i fællesskaber med andre unge.

Arbejdet med de praktiske fag målrettes mod at eleverne skal blive selvhjulpne og at eleverne inspireres til et meningsfyldt indhold i fritidslivet.

I bevægelsesfagene styrkes elevernes bevidsthed om sundhed og gode vaner.